Programma 2017.-2021. gadam:
81% izpildīts!

Daugavpils
Izdarīts
Procesā
Vēl nav izdarīts
Atcelts
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Pašvaldības dzīvokļi ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni.
Lasīt tālāk >>
Daudzbērnu ģimenes ar vai bez maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusa var saņemt pašvaldības dzīvokli rindas kārtībā.

Ģimenes, kurās ir bērns invalīds (līdz 18 gadu vecumam), kuram ir nepieciešama pastāvīga aprūpe, vai pieaugušais ar invaliditāti kopš bērnības, var pretendēt uz pašvaldības mājokļa saņemšanu rindas kārtībā ar atvieglotiem nosacījumiem (bez statusa). Dzīvoklis būs pilnībā pielāgots cilvēkam ar invaliditāti.

Paaugstinājās pašvaldības dzīvokļu standarti izīrēšanai bērniem, kas palikuši bez vecāku apgādības. Dzīvojamās telpas ar kosmētisko remontu atbilst visām tehniskās drošības prasībām. Pašvaldība izmaksā bērniem bāreņiem arī vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (bija 249,71€, tagad 600€) un pabalstu īres mājokļa labiekārtošanai (bija 285€, tagad 1000€).
Bezmaksas ēdināšana bērniem no daudzbērnu ģimenēm pašvaldības mācību iestādēs.
Lasīt tālāk >>

Kopš 2017. gada bezmaksas ēdināšana ir pieejama visu Daugavpils mācību iestāžu audzēkņiem.
Bezmaksas ēdināšana skolās līdz 12. klasei ieskaitot.
Lasīt tālāk >>
2017. gadā tika ieviesta bezmaksas ēdināšana 1.-12. klases skolēniem un sagatavošanas grupās bērnudārzos. 2020. gadā tika uzsākta 17. vidusskolas vakara nodaļas audzēkņu ēdināšana (ap 100 cilvēki).
Pusdienām tiek iedalīts 1,42 eiro vienam skolēnam. Ik gadu budžetā ēdināšanai tiek iedalīti 3,5 miljoni eiro. Kopā Daugavpils skolās mācās ap 9000 skolēnu.
Bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem vasaras brīvdienās.
Lasīt tālāk >>
2015. gadā tika ieviests bezmaksas brauciens uz jebkuru sabiedrisko transportu un jebkuru maršrutu mācību gada laikā. 2017. gadā tika ieviesta bezmaksas braukšana mācību iestāžu audzēkņiem visa gada garumā, kā arī 50% braukšanas atlaide profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem.
Pabeigsim dzīvojamās mājas celtniecību Ruģeļos, piešķirsim dzīvokļus daudzbērnu ģimenēm un jaunajiem speciālistiem.
Lasīt tālāk >>
Daudzdzīvokļu nama renovācijas darbi Gaismas ielā 7 sākās 2021. gada sākumā. Tiek plānots sakārtot visus trīs mājas korpusus pilsētai nepieciešamajiem speciālistiem un jaunajām ģimenēm.
Viena korpusā būvdarbi jau bija jāpabeidz februārī, otrā korpusā būvdarbi pašlaik tiek uzsākti, savukārt trešajā vēl nav uzsākti būvdarbi. Visi darbi jāpabeidz vēlākais šī gada beigās.
Sociālā palīdzība
Visiem Latvijas Republikas vecuma pensionāriem atvieglojumi pirts apmeklēšanai.
Lasīt tālāk >>

No 2017. gada visi seniori, kas sasnieguši LR likumā noteikto pensijas vecumu, iegūs 50% atlaidi pirts apmeklēšanai. BEZMAKSAS pirts apmeklēšana: vientuļiem invalīdiem, politiski represētajām personām, vientuļiem pensionāriem (no 65 gadiem), kas dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas vai pašvaldības dzīvoklī ar vannu, taču nevar to lietot veselības stāvokļa dēļ, kā arī *, seniori 75 gadu vecumā*, daudzbērnu ģimenes, kas dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas* un trūcīgās ģimenes (pilsētnieki), kas dzīvo privātmājā vai dzīvoklī bez vannas/dušas.

*kuru vidējie ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nav pārsnieguši valstī noteikto minimālās algas apmēru.
Pabalsta apjomu veselības aprūpei palielināsim līdz 250 eiro gadā.
Lasīt tālāk >>

Kopējā pabalstu summa veselības uzlabošanai sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju kategorijām* šobrīd pārsniedz 250€. Pašvaldība apmaksā pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un jauniešiem (18-20 gadi), kas deklarēti Daugavpilī un turpina iegūt vidējo izglītību, nevis 4, bet 8 ārstēšanās dienas stacionārā.

Šobrīd veselības aprūpes pabalstu var saņemt:

 • - ģimenes ar statusu**– 165€, bet ja ģimenes apgādībā vai aizgādībā ir bērns, kuram ir nepieciešami ortodonta pakalpojumi, – papildus līdz 145€;

 • - atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti vai pensijas vecuma cilvēki ar statusu**– līdz 130€;

 • - pilngadīgs ģimenes loceklis ar statusu**, pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represēta persona – līdz 90€.

Papildus paredzētajiem veselības aprūpes pabalstiem – katrai personai vai ģimenes loceklim, kuram ir piešķirts statuss**, ir tiesības vienu reizi 5 kalendārajos gados saņemt 150€ pabalstu zobu protezēšanai.

*trūcīgajiem, gulošajiem 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem ar smagu invaliditāti

**maznodrošinātas ģimenes
Atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā trūcīgām personām un maznodrošinātajiem.
Lasīt tālāk >>

Pensionāru pabalstu saglabāšana pensiju indeksācijas gadījumā.
Lasīt tālāk >>

Pēc Latgales partijas ierosinājuma tiek regulāri paaugstināts pensionāru un cilvēku ar invaliditāti ienākumu līmenis pēc pensiju indeksācijas, lai viņi iegūtu sociālos pabalstus un pašvaldības atbalstu.
Jauns pansionāts bijušā onkoloģiskā dispansera telpās.
Lasīt tālāk >>

Pateicoties tam, ka Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai pievieno Aknīstes psihoneiroloģisko slimnīcu, un to lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās prasības nepieciešamas papildu telpas. Daugavpils pašvaldība ir nodevusi Veselības ministrija (VM) bijušo onkoloģisko slimnīcu Siguldas ielā 24. VM veiks ēkas renovāciju, teritorijas labiekārtošanu, uzturēšanu, tādejādi uzlabojot apkaimes infrastruktūru. Bet pansionāta ēku pašvaldība ir renovējusi, pateicoties Eiropas projektam.
Veselības aprūpe
Atvērsim poliklīniku Jaunajā Forštadtē.
Lasīt tālāk >>

Tika izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā un 2017.gada 21.jūnijā tika izsniegta būvatļauja objektam "Pašvaldības ēkas Minskas ielā 1, Daugavpilī, pārbūve un publiskas infrastruktūras sakārtošana ERAF projekta "Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai "ietvaros", kura paredzēja poliklīnikas turpmāko būvniecību.
Medicīnas pakalpojumu pieejamība izejamās un svētku dienās.
Lasīt tālāk >>

Daugavpils reģionālā slimnīca sākusi sniegt dežūrārsta pakalpojumus sestdienās no 2016. gada 1. oktobra, kad DRS vadītājs bija Reinis Joksts. No 2017. gada februāra Centrālajā pilsētas poliklīnikā katru trešo mēneša sestdienu pacientus pieņēma profila speciālisti, taču pēc DRS vadības maiņas šī medicīnas pakalpojuma vairs nav.

Daugavpils zobārstniecības poliklīnikā sestdienās strādā dežūrārsts, ķirurgs, protēzists, kas pieņem pacientus ar akūtām sāpēm, ir pieejams arī rentgens.
Daugavpils reģionālās slimnīcas telpu un aprīkojuma modernizācijas projekts.
Lasīt tālāk >>

 • 2018. – 2019.g. izveidots invazīvās kardioloģijas centrs,

 • 2019. – 2020.g. izveidota jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa,

 • 2018.g. – līdz šim brīdim – rehabilitācijas centra izveide,

 • 2019. g. uzstādīta medicīniskā skābekļa padeves sistēma ar rezerves pieslēgumu. Nepārtrauktās barošanas aparatūrai ir pieslēgtas divas jaunas datortomogrāfijas un angiogrāfijas iekārtas.

 • 2019.gada decembris nodot ekspluatācijā "Telpu pielāgošana un inženiertīklu atjaunošana Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas izveidei SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Dzemdību nodaļas ēkā, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī"

 • 2018 – 2019 – iegādātas un uzstādītas medicīnas tehnoloģijas kā esošajās nodaļās, tā arī izveidotajos centros (43 gab.)

 • 2020.gada beigās uzsākta degradētas ēkas nojaukšana pie ieejas slimnīcas teritorijā.
Labiekārtošana
Pilsētas ūdenskrātuvju krastu labiekārtošana.
Lasīt tālāk >>

Judovkas mikrorajonā, starp Vitebskas ielu un 1. maija ielu, tika labiekārtota pludmale pie Daugavas upes. Labiekārtota pludmale parādījusies arī Neredzīgo biedrības mikrorajonā, pie Stropu ezera.

Ir sakārtotas peldvietas Esplanādē, pie Porohovkas ezera, pie Ruģeļu ūdenskrātuves, pie Mazo Stropu, Šūņu, Plotičku un Gubiščes ezera. Pludmalēs pie Stropu ezera, Ruģeļu ūdenskrātuves, Esplanādē ir ierīkoti bērnu laukumi un āra trenažieri. Visās oficiālajās pludmalēs ir pārģērbšanās kabīnes, tualetes un atkritumu tvertnes.
2020. gadā ar grantu programmas Impulss palīdzību uzstādītas piepūšamās atrakcijas Ruģeļu ūenskrātuvē un Stropu ezerā.
Atpūtas zonas pie Daugavas un Stropu ezera.
Lasīt tālāk >>

Teritorija pie Daugavas tika papildināta ar pastaigu promenādēm. Gajoka mikrorajona nomalē ir izbūvēta Bruģu ielas promenāde 1,2 km garumā, ar gājēju celiņu, veloceliņu un āra trenažieriem. Ir veikti dambja nostiprināšanas darbi, ierīkota lietus kanalizācija, ūdensvads un apgaismojums. Lielākā daļa Bruģu ielas zonas revitalizācijas projekta finansējuma tika iegūta no ERAF.

Šobrīd notiek promenādes izbūves darbi pie dambja Daugavas ielā, pie Daugavpils cietokšņa, kas stiepsies no dzelzceļa tilta līdz bijušajam futbola stadionam. Kopējais promenādes garums būs gandrīz 1 km. Pašvaldība turpina aprīkot atpūtas vietas pie visām pilsētas ūdenstilpēm ar galdiņiem, soliņiem un griliem – tādas jau ir apmēram 30. Tās atrodas gan pie Daugavas upes, gan pie Stropu ezera.
Bērnu rotaļu laukumi, skvēri un parki visos pilsētas mikrorajonos.
Lasīt tālāk >>

Ir gatavi būvprojekti, kuri tiks realizēti turpmāk: Aizplisētas parks (pie Gubišces ezera), Domes skvērs, Sēlijas skvērs (Grīvā), Avotiņa parks (pie Artbāzes starp privātmājām un daudzstāvu mājām), Gajoka skvērs.

Uz visiem augšminētajiem parkiem (izņemot Gajoka skvēru) bija izsludināts iepirkumi uz būvdarbiem. Uz doto brīdi līgumu par būvdarbiem slēgs tikai par Aizpilsētas parku.

Pēc pagājušajā gadā iedzīvotāju izteiktā lūguma pie bērnu rotaļu laukumiem sākām uzstādīt īpašus soliņus bērnu barošanai un pārtīšanai.
Dalīto atkritumu savākšanas laukumi dažādos pilsētas mikrorajonos, nodrošinot iespēju nodot šķirotus atkritumus par brīvu.
Lasīt tālāk >>

Liels atkritumu savākšanas laukums atrodas Liginišķu mikrorajonā, kur bezmaksas pieņem lielgabarīta atkritumus, plastmasas, metāla, koka, papīra, kartona, stikla iepakojumu, elektriskās, elektroniskās ierīces un cita veida atkritumus, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Pilsētā darbojas speciālais transports, kas divreiz mēnesī kursē mikrorajonos un bezmaksas savāc pie privātmājām maisos atstātos šķirotos atkritumus.

Iespēja bezmaksas nodot šķirotos atkritumus ir arī pilsētniekiem, kas dzīvo daudzstāvu mājās. SIA AADSO, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpilī, ir organizējusi 100 punktus, kur atrodas divu tipu konteineri šķiroto atkritumu savākšanai:

 • stikla iepakojuma savākšanas konteineri (stikla pudeles, burkas bez vākiem utt.);

 • pārējā iepakojuma savākšanas konteineri (dažāda veida maisi, PET pudeles, skārda un alumīnija burkas, papīra maisi un kartona kastes).
Atbalsta programma dzīvojamo māju fasāžu remontiem.
Lasīt tālāk >>

2019. gadā Daugavpilī startēja programma, kuras ietvaros var saņemt līdzfinansējumu vietējās un valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai. Namīpašnieki, kas vēlas sakārtot savu īpašumu, var pretendēt uz pašvaldības atbalstu 1000 - 25 000€ apmērā. Līdzfinansējumu var saņemt būvdarbu veikšanai, kultūrvēsturiskās inventarizācijas sagatavošanai vai būvprojekta izstrādei. Atkarībā no darbu veida no pašvaldības var saņemt atbalstu 30% - 75% apmērā.
50 metru baseins Stropos.
Lasīt tālāk >>

2020. gadā decembrī ir izstrādāts nolikums, 2021. gadā martā uztaisīta topogrāfija un tas viss ir nosūtīts arhitektu savienībai izskatīšanai. Pēc atbildes saņemšanas no arhitektu savienības, tiks izsludināts iepirkums uz meta (skices) izstrādi! Visdrīzāk tas būs maijā.
Daudzfunkcionāla sporta manēža Esplanādē.
Lasīt tālāk >>

Bija izstrādāts detālplānojums kopā ar skiču konkursu. Strādājām arī pie iepirkuma dokumentācijas - tehniskās specifikācijas būvprojektam. Iepirkums uz projektēšanu pagaidām nav izsludināts.
Būvēsim vieglatlētikas stadionu, iekļaujot to valsts nozīmes sporta objektu būvniecības programmā.
Lasīt tālāk >>

Vieglatlētikas stadiona un manēžas projekta dokumentācijas izstrādei iedalītā summa tika novirzīta pilsētnieku atbalstam saistībā ar koronavīrusa pandēmiju.
Mūsdienīgs kartodroms "Blāzma" Liginišķos.
Lasīt tālāk >>

Ir gatavs jaunā kartodroma tehniskais būvprojekts. Šobrīd tiek meklēti finansējuma avoti, lai īstenotu šo projektu par valsts vai Eiropas naudu, neizmantojot pilsētas budžeta līdzekļus.
Programma veselīgas dzīves veida atbalstam.
Lasīt tālāk >>

Programma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā" startējusi 2017. gadā. Tās realizācijai ir izdevies piesaistīt Eiropas finansējumu 1,6 milj. eiro. Šīs programmas ietvaros Daugavpils iedzīvotāji bezmaksas nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem – dejošanu, slēpošanu, slidošanu, peldēšanu, nūjošanu, orientēšanos u.c. Mērķauditorija – sākot ar bērniem un beidzot ar cienījama vecuma cilvēkiem. Iedzīvotāji piedalās arī veselīgajam dzīvesveidam un slimību profilaksei veltītajos bezmaksas semināros. Programmas realizācija tiks pabeigta 2023. gadā.
Sports un aktīvā atpūta
Izglītība un sports
Programma peldēšanas un slidošanas prasmju iegūšanai skolās.
Lasīt tālāk >>

 • 2016. – 2017.g. – peldēšanas programmā piedalījušies 760 skolēni, kas līdz šim nebija saistīti ar peldēšanu. Programmas noslēgumā 267 skolēni spēj patstāvīgi nopeldēt 25m distanci.

 • 2017. – 2018.g. – peldēšanas programmā piedalījušies 858 skolēni, no kuriem 480 bija saistīti ar peldēšanu un 360 nebija. Programmas noslēgumā 240 skolēni spēj patstāvīgi nopeldēt 25m distanci.

 • 2018. – 2020.g. – programmā "Daiļslidošanas apmācības bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem" piedalījušies 72 skolēni no 4 skolām.
Atbalstīsim sporta skolas audzēkņus, kuriem ir augsti sasniegumi sportā.
Lasīt tālāk >>

Mēs izveidojām speciālu atbalsta programmu: katru gadu atbalstam plānojam ap 150 000€. Speciāli izveidota Komisija lemj par līdzekļu iedalīšanu, gan profesionālajiem Daugavpils sportistiem, kuriem atbalsta summa varētu sastādīt līdz 15 000€ katram. Šiem mērķiem tiek rezervēti ap 90 000€.

Pārējiem sporta skolu audzēkņiem kuriem ir augsti sasniegumi tiek paredzēti 60 000€ atbalstam. Līdzekli tiek paredzēti par papildus piedalīšanos sacensības, komandējumu apmaksai, sporta treniņnometņu apmaksai utt. Katru gadu šādu atbalsta saņem ap 30 sportistu !
Attīstīsim neformālo izglītību un interešu izglītības programmu loku un paplašināsim to apgūšanas iespējas.
Lasīt tālāk >>

 • 2017. gadā licencējām 42 neformālās izglītības programmas, 27 no tām ir jaunas;
 • 2018. gadā – 31 programmu, 28 no tām ir jaunas;
 • 2019. gadā – 74 programmas, 50 no tām ir jaunas;
 • 2020. gadā – 86 programmas, 44 no tām ir jaunas.
Skolu un bērnudārzu ēku renovācija un remonts, pieguļošo teritoriju labiekārtošana.
Lasīt tālāk >>

 • 2017.g. – pabeigta 3. un 17. vidusskola, 3. un 5. bērnudārzs,
 • 2017. – 2019.g. – pabeigta 12. vidusskola, 26., 32. un 28. bērnudārzs,
 • 2017. – 2020.g. – pabeigts vērienīgais Saules skolas projekts,
 • 2018. – 2020.g. – pabeigta 13., 3., 16. vidusskola, Saskaņas pamatskola, Valsts ģimnāzija, licejs, kā arī spēļu laukumi Stropu pamatskolai – attīstības centram,
 • 2019. – 2020.g. – pabeigta Poļu ģimnāzija,
 • 2020.g. – pabeigta 15. vidusskola, 12. un 29. bērnudārzs.

Kopā renovētas 12 skolas, 8 bērnudārzi, kā arī labiekārtota to apkārtējā teritorija.
Profesionālā izglītība, kura nodrošina vietējo uzņēmumu vajadzības.
Lasīt tālāk >>

Pašvaldība sadarbojas ar Daugavpils profesionālajām skolām, kas sagatavo speciālistus pilsētai un reģionam. Pieņemam kopīgus lēmumus par stratēģiskiem jautājumiem, kopā virzām daudzu ideju realizāciju Izglītības ministrijā.
Paaugstināsim drošību skolās, ieviesīsim elektronisko kontroles sistēmu.
Lasīt tālāk >>

Uz doto brīdi sakarā ar drošības paaugstināšanu skolās uzstādījām visās skolās termokameras, kas palīdzēs kontrolēt skolēnu un pedagogu veselības drošību.

Bija ieceres skolās sākt uzstādīt speciālus turniketus ar barjeru, kas uzskaita apmeklētājus un aizsargā nevēlamu personu iekļūšanu iestādē( šāda sistēma darbojas 3. un 17.vidusskolās), taču sakarā ar to bija iecere pāriet uz vienotu pilsētnieka karti plāni tika pārcelti uz vēlāku laiku. Tas saistīts ar vienotu uzskaites sistēmas ieviešanu skolās.
Nepārtrauktās izglītības programma pedagogu kvalifikācijas celšanai.
Lasīt tālāk >>

Esam nodrošinājuši iespēju regulāri apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus pilsētas pedagogiem programmas "Skola 2030" ietvaros!
Tūrisms
Cietokšņa rekonstrukcija, Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls" un Martinsona māja – keramikas muzejs.
Lasīt tālāk >>
 • 2015.-2019. gadā cietoksnī tika novadīti 5 starptautiskie vēsturiskās rekonstrukcijas festivāli "Dinaburg 1812", Martas balle, ielu teātru un klounādes festivāls.

 • 2017. gadā Cietokšņa dārzā atjaunots Latvijas armijas 10. Aizputes kājnieku pulka kritušajiem karavīriem veltītais piemineklis (biedrība "Daugavpils mantojums" (J. Ostrovskis, A. Mahļins) ar pašvaldības, Kultūras ministrijas un Aizsardzības ministrijas atbalstu). 2019. gadā uzsākta Inženieru arsenāla ēkas restaurācija un Tehnikas un industriālā dizaina centra izveide tajā.2020. gadā pie ēkas 1. oficieru ielā 2 fasādes tika uzstādīta memoriālā plāksne, veltīta Jānim Balodim, Latvijas armijas virspavēlniekam Brīvības cīņās ( biedrība "Daugavpils mantojums" (J. Ostrovskis, A. Mahļins) ar pašvaldības atbalstu).

 • 2019. gadā uzsākta Inženieru arsenāla ēkas restaurācija un Tehnikas un industriālā dizaina centra izveide tajā.
  Tehnikas un industriālā dizaina centrā "Inženieru arsenāls" ir plānoti 2 stāvi, retro automobiļu izstāde, izstāde, kas veltīta spīdveja un pilsētas tramvajam. Pagalmā būs vasaras kafejnīca ar terasi. Šobrīd notiek noslēdzošā būvniecības stadija: galvenā fasādes restaurācija, gaismekļu, citu iekārtu un mēbeļu uzstādīšana. Plānots nodot ekspluatācijā ēku septembrī – oktobrī.
 • Kā arī 2020. gadā uzsākta 7. bastiona Pulverpagraba restaurācijas un Pētera Martinsona jaunās izstāžu zāles izveide tajā un uzsākta promenādes celtniecība gar Cietoksni Daugavas upes labajā krastā.

 • 2021. gadā tiks restaurēts 7. bastiona valnis un kazemāts, tika nomainīts jumts, ielikti logi un durvis 8. bastiona Pulvera noliktavā, tiks izbūvēts elektropieslēgums 8. bastiona celtnēm, kā arī Provianta noliktavas ēkai, kurā mīt mākslinieku galerija, medicīnas ekspozīcija un vintāžas mēbeļu salons.Kā arī tiks uzsākta Cietokšņa dārza un ēkas Imperatora ielā 2 (šeit plāno izveidot cietokšņa muzeju) restaurācijas tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Tūrisma autobusa ekskursiju maršruts pilsētas apskatei.
Lasīt tālāk >>

Autobusa vietā pirmais bija aprīkots un ieviests ekskursiju tramvajs, kas priecē iedzīvotājus un tūristus kopš 2018. gada. Tiek plānots drīzumā palaist ekskursiju autobusu un citus transporta veidus.
Zooloģiskā dārza tālākā attīstība.
Lasīt tālāk >>

Ar Pilsētas domes Attīstības departamenta atbalstu tiek realizēti uzreiz vairāki projekti, kas vērsti uz pieguļošās ūdenstilpnes bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas saglabāšanu. Papildu ieguvums būs teritorijas labiekārtošana.

Pēdējo gadu laikā Latgales zoodārzā ir paveikts liels darbs iekštelpu un ārējās teritorijas uzlabošanai. Tuvākajos plānos ir demontēt veco asfalta segumu, uzstādīt jaunu žogu, ierīkot apgaismojuma sistēmas u.tt. Tas viss palīdzēs izveidot ērtu pieeju "purva takai", kas nākotnē tiks izveidota ūdenstilpnes zonā.
Attīstīsim ZINOO centra darbību, veiksim ēkas rekonstrukciju.
Lasīt tālāk >>

2020. gada 21. augustā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par ēkas Vienības ielā 30 energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizāciju ERAF līdzfinansējuma ietvaros. Tiek plānots siltināt jumtu, cokolstāvu, sienas, saglabājot bijušā kinoteātra oriģinālo arhitektūras veidolu, kā arī nomainīt logus un durvis. Tiks nomainīta apkures un karstā ūdens padeves sistēma. Tas viss ļaus padarīt ēku siltāku un ekonomiskāku, ievērojami samazinot komunālos izdevumus.

Ir parakstīts līgums par inovāciju centru attīstību Cēsīs, Liepājā, Ventspilī un Daugavpilī. Šis projekts kļuva iespējams, pateicoties Norvēģijas finanšu instrumentam. Sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Norvēģijas zinātnes centriem tiks izveidota platforma praktiskajām nodarbībām ar interesantiem spēļu elementiem eksakto zinātņu un uzņēmējdarbības jomā.
Mūsdienīgs tūrisma komplekss Stropos. Promenāde, baseins, slēgtie un atklātie tenisa korti, atpūtas parks "Tarzāns", velotrase, airēšanas un ūdens sporta centri, labiekārtotas pludmales, etnogrāfiskais centrs ģimenēm ar bērniem.
Lasīt tālāk >>

Šajā laikā tika realizēts: promenāde, veselības trase, labiekārtots ezera krasts ar ierīkotajiem bērnu laukumiem un āra trenažieriem, piedzīvojumu parks "Tarzāns", atklātie tenisa korti, kempingi. Pabeigta glābšanas stacijas ēkas renovācija Stropu ielā 40. Tagad šeit atradīsies ne tikai pašvaldības policijas glābšanas dienesta postenis, bet arī mūsdienīga airēšanas treniņu bāze.

Stropu centrālās pludmales apmeklētājiem būs pieejamas labiekārtotas tualetes, tostarp arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī speciāla bērnu aprūpes istaba. Tiks labiekārtota arī pieguļošā teritorija – ieklāti celiņi, uzstādīti soliņi, ierīkota aktīvās atpūtas zona un puķudobes.
Komunālā saimniecība
Jauna tramvaja līnija līdz Neredzīgo biedrības ciematam un Daugavpils reģionālajai slimnīcai.
Lasīt tālāk >>

 • 2015.g. – projekts ir izstrādāts un iesniegts,
 • 2016.g. – projekts ir apstiprināts, un pulsētai piešķir 3,5 milj.,
 • 2017.g. – uzsākti vērienīgi būvdarbi,
 • 2017.g. – varas maiņas laikā projekts kļūst dārgāks par 58% (bija 3,5 milj., kļuva 5,6 milj.),
 • 2019.g. – projekts ir nodots ekspluatācijā.
Ceļu pārvads no Smilšu ielas līdz Malu ielai, piesaistot struktūrfondu līdzekļus.
Lasīt tālāk >>

Projekts "Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī" Piena kombināta mikrorajonā ir noslēgts, un ceļa pārvads ir atvērts transporta kustībai no 2020. gada maija! Ceļa pārvada kopējās izmaksas ir 13,5 milj. eiro, un vairāk nekā puse šīs summas ir Eiropas līdzfinansējums.

Nākamais solis – ceļa pārvada otrās kārtas būvniecība, ko plānots pagarināt līdz Kandavas ielai. Šīs pārvada daļas vizualizācija tika prezentēta pilsētas iedzīvotājiem, lai dzirdētu viņu viedokli, ņemtu vērā viņu vēlmes un uzlabotu projekta realizāciju, iepriekš paredzot visus strīdīgos momentus. Publiskā apspriešana ir plānota 2021. gadā. Īpaša uzmanība tiks veltīta gājēju, riteņbraucēju un tuvāko māju iedzīvotāju vajadzībām – tiek izskatīti varianti ar atsevišķiem celiņiem, liftiem, uzejām un prettrokšņu ekrāniem.
Jaunas bezmaksas autostāvvietas: pie Bērnu veselības centra, Kandavas – Alejas ielu krustojumā, Esplanādē, Daugavpils reģionālās slimnīcas teritorijā, pie Centrālās poliklīnikas un citur.
Lasīt tālāk >>

 • 2016. – 2017.g. – izveidota 21 autostāvvieta pie bērnu poliklīnikas,
 • 2017.g. – izveidotas 33 autostāvvietas Kandavas ielā 1,
 • 2017.g. – izveidota 101 autostāvvieta Vasarnīcu ielā 20,
 • 2017. – 2018.g. – izveidotas 13 autostāvvietas Kandavas ielā un 48 autostāvvietas Alejas ielā 96,
 • 2018.g. – izveidotas 24 autostāvvietas pie Centrālās poliklīnikas,
 • 2020.g. – izveidota autostāvvieta 70 automašīnām, 5 autobusiem un 5 kravas automašīnām Vaļņu ielā.

Ir izveidoti arī gājēju trotuāri, iestādīti jauni koki, pārbūvēts apgaismojums, uzstādīti luksoforu stabi, lietus ūdens akas un ceļazīmes.
Turpināsim asfaltēt grants ceļus visos pilsētas mikrorajonos.
Lasīt tālāk >>

 • 2018.g. – gatavas 10 ielas, 28 trotuāri un 10 tūkst. m² pagalmu,
 • 2019.g. – gatavas 26 ielas, 23 trotuāri un 12 300 m² pagalmu,
 • 2020.g. – gatavas 8 ielas, 16 trotuāri un 14 tūkst. m² pagalmu.

Ir veikta arī katra zemes gabala apzaļumošana, uzstādītas lietus ūdens novadīšanas sistēmas un uz trotuāriem izveidoti labvēlīgi apstākļi vājredzīgajiem.
Pilsētas apgaismojuma modernizācija un attīstība.
Lasīt tālāk >>

 • 2017.g. – uzstādīts apgaismojums 17 vietās un no jauna uzstādīts piecās,
 • 2018.g. – uzstādīts 16, no jauna uzstādīts 8 vietās,
 • 2019.g. – uzstādīts 7, no jauna uzstādīts 8 vietās,
 • 2020.g. – uzstādīts 10, no jauna uzstādīts 16 vietās, kā arī nomainītas lampas uz LED 64 ielās.
Individuālo dzīvojamo māju pieslēgšana pie ūdensvada un kanalizācijas.
Lasīt tālāk >>

Esam palielinājuši pašvaldības līdzfinansējumu privātmāju pieslēgšanai centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai! Iedzīvotāji var paļauties uz domes līdzfinansējumu 55% apmērā (bet ne vairāk kā 2000€ vienai mājsaimniecībai). Privātmāju pieslēgšanu centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai dome pilnībā, bet ne vairāk kā 4 000€, apmaksās personām ar I grupas invaliditāti, ģimenēm ar maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statusu, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Ja pieslēgšanas laikā tiek veikti papildu darbi, tad pašvaldības līdzfinansējums veidos 60% no kopējām darbu izmaksām (bet ne vairāk kā 4 500 €).
Izveidosim dzīvnieku kapsētu.
Lasīt tālāk >>

Dzīvnieku kapsētas ierīkošanas projekts tiks piedāvāts publiskajai apspriešanai, kas notiks no 14. jūnija līdz 16. jūlijam. Pilsētas iedzīvotāju viedoklis izšķirs šī projekta likteni.

Pilsētbūvniecības un vides komisijā aprīlī nolēmām rezervēt zemesgabalu dzīvnieku kapsētas būvniecībai Liģinišķos aiz kartodroma. Tagad jāveic zemesgabala izpētes darbi, kurus pasūtīs Komunālās saimniecības pārvalde. Pēc izpētes veikšanas būs skaidri zināms, vai šo zemesgabalu var izmantot dzīvnieku kapsētas ierīkošanai.
Izbūvēsim ūdensvada un kanalizācijas tīklus Judovkā.
Lasīt tālāk >>

Projekta kopīgās izmaksas ir 4 794 790 €, no kuriem 1 775 050 € ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Vairāk nekā 1 000 Judovkas mikrorajona iedzīvotāju varēs iegūt pieeju kvalitatīvam ūdenim un pieslēgties kanalizācijai. Pieslēdzot privātmājas centrālajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, visi iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu 55% apmērā (bet ne vairāk kā 2000€ vienai mājsaimniecībai). Privātmāju pieslēgšanu dome pilnībā, bet ne vairāk kā 4 000€, apmaksās personām ar I grupas invaliditāti, ģimenēm ar maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes statusu, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Ja pieslēgšanas laikā tiek veikti papildu darbi, tad pašvaldības līdzfinansējums veidos 60% no kopējām darbu izmaksām (bet ne vairāk kā 4 500€).
Caurbraucamo ceļu daudzdzīvokļu māju pagalmos kapitālais remonts.
Lasīt tālāk >>

Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programmas ietvaros 2020. gadā tika nomainīts asfalta segums 2 pagalmos pie mājām, kuras apsaimnieko DDzKSU, – Inženieru ielā 4 un Imperatora ielā 3. Daudzos pagalmos šīs programmas ietvaros tika ierīkotas autostāvvietas.

Atgādināsim, ka šiem darbiem Daugavpils pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu 70% apmērā no pieļaujamajām izmaksām, bet ne vairāk kā 35,00€ bez PVN par 1 m2 būvdarbiem nepieciešamās platības.
Pretplūdu dambis Daugavas labajā krastā no Čerepovas līdz Ruģeļiem.
Lasīt tālāk >>

2020. gada septembrī Meļņičkas upes apkaimē un pie Ruģeļu ūdenskrātuves sākās aizsargdambja būvniecības darbi. Būvniecība Domei izmaksās 3,3 milj. eiro, no kuriem 2,5 milj. ir Eiropas finansējums. Jaunais dambis būs ne tikai inženierbūve, bet arī infrastruktūras objekts – uz tās būs promenāde. Papildus jau izstrādātajam projektam celtnieki plāno izveidot dambja labajā pusē vēl vienu ūdenstilpni. Aizaugušās teritorijas vietā parādīsies labiekārtota atpūtas zona mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Šī vērienīgā projekta plānotais nodošanas termiņš – 2021. gada beigas.
Uzņēmējdarbības atbalsts
Industriālās zonas un ražošanas teritorijas, uzņēmējiem nepieciešamā infrastruktūra.
Lasīt tālāk >>

Veltam īpašu uzmanību industriālo zonu attīstībai, tādējādi veidojot labvēlīgus apstākļus uzņēmējiem un jaunajām darba vietām!

2020. gadā ir nodots ekspluatācijā jaunais ceļš, kas savieno Odu un Vaļņu ielu, kā arī lielā autostāvvieta uzņēmēju vajadzībām.

Tabula>>
Atbalsta programma uzņēmējdarbības iesācējiem.
Lasīt tālāk >>

Jauno uzņēmēju atbalsta konkurss "Impulss" tiek rīkots jau kopš 2014. gada! Kopējā grantu summa gadā veido apmēram 60 000€. Interesantāko projektu autori var saņemt līdz 7000€ atbalstu savas uzņēmējdarbības ieceres realizācijai. Piecu gadu laikā, no 2014. līdz 2020.g., tika realizēti 52 projekti, pilsētā ir izveidotas vairāk nekā 70 jaunas darba vietas, kopējā grantu summa šajā periodā pārsniedza 250 000€, bet Daugavpilī parādījās jauni produkti un pakalpojumi.
Stiprināsim un attīstīsim pašvaldības uzņēmumus.
Lasīt tālāk >>

AS "Daugavpils satiksme", SIA "Sadzīves pakalpojumu kombināts", SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", SIA "Daugavpils ūdens" un PAS "Daugavpils siltumtīkli".

Sīkāku informāciju par katru uzņēmumu var noskaidrot, nospiežot uz saites.

Vairāk informācijas >>
Ražošanas prakses vietas pašvaldības uzņēmumos un iestādēs.
Lasīt tālāk >>

Izbūvēsim reģionālo lidostu.
Lasīt tālāk >>

Daugavpils lidosta ir pirmo reizi iekļauta Latvijas Nacionālās attīstības plānā. Pirmo reizi valsts ir piešķīrusi 100 000€ Daugavpils lidostas tehniski ekonomiskajam pamatojumam, kā arī pirmo reizi valsts ir piešķīrusi 250 000€ paša lidostas tehniskā projekta izstrādei.

Projekts sastāvēs no divām daļām. Pirmā daļa – pati lidosta ar pārvadājumiem nepieciešamo infrastruktūru. Otrā daļa – industriālais parks ALTOP, kas ietver viedo tehnoloģiju parku un zinātnes parku, kur atradīsies biznesa inkubators, mūžizglītības centrs un eksperimentālās laboratorijas. Tiks veikti pētniecības darbi sadarbībā ar Latvijas augstskolām, kā arī tiks nodrošinātas apmācību un profesionālās prakses iespējas.
Kultūra
Uzbūvēsim O.Stroka vasaras koncertzāli pilsētas centrālajā parkā.
Lasīt tālāk >>

2020. gada aprīlī noslēdzies izcilā komponista Oskara Stroka vasaras koncertzāles metu konkurss, kuru ir plānots uzcelt Centrālajā parkā. Par uzvarētāju kļuva uzņēmums "ZGT".

Šobrīd ir noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi. Izpildītājs – uzņēmums "ZGT".
Mūzikas vidusskolas ēkas rekonstrukcija.
Lasīt tālāk >>

Projekta kopējās izmaksas ir 1,1 milj. eiro, kur 66% ir Eiropas finansējums, 25% – valsts līdzfinansējums, 9% – skolas līdzekļi. Projekta rezultātā būs atrisināta sporta zāles, foajē un koncertzāles siltumapgādes problēma, palielināta siltumenerģijas patēriņa ekonomija, kas pēc projekta realizācijas veidos vismaz 30% gadā, tiks nodrošināta droša un energoefektīva turpmākā ēkas ekspluatācija. Tiks saglabāta un atjaunota ēkas arhitektūra, kas ir spilgts 20. gadsimta modernisma stila piemērs.

Tiek plānots pabeigt projektu līdz 2022. gadam.
Atjaunosim Stropu estrādi.
Lasīt tālāk >>

Virzīsim Stropu estrādes rekonstrukcijas projekta realizāciju konkursa "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" ietvaros, kurā piedalās arī Daugavpils. Katru gadu tiek paredzēti līdzekļi teritorijas sakopšanai , soliņu un kāpņu remontiem. Šogad gribējām uzsākt izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projekta izstrādi. 2021. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi estrādes apkārtnes teritorijas labiekārtošanas projektam.
Organizēsim daudzveidīgus kultūras pasākumus, nodrošināsim to pieejamību pilsētas iedzīvotājiem.
Lasīt tālāk >>

 • 2017. – 2018.g. – notika pirmā "Martas balle" Daugavpils cietoksnī,
 • 2017. – 2019.g. – rīkoti vēl 3 vēsturiskās rekonstrukcijas festivāli "Dinaburga 1812",
 • 2017. – 2020.g. – notiek ikgadējais "Muzikālais augusts",
 • 2018. – 2020.g. – rīkots vērienīgais pasākums "Muzikālā banka",
 • 2020.g. – startēja jaunais projekts "Mūzikas vakari Dubrovina parkā",
 • 2020.g. (septembris) – notika pirmais Street Food festivāls Rīgas ielas svētku laikā,
 • 2020.g. (septembris) – notika pirmais Ebreju kultūras festivāls.

Tika organizēts vēl desmitiem citu festivālu, koncertu un uzstāšanās, kā arī attīstītas jau esošās kultūras programmas.
Finansiāli atbalstīsim Daugavpils teātra darbu.
Lasīt tālāk >>

Pēdējo 4 gadu laikā Daugavpils teātris ir radījis 26 jaunus uzvedumus un saņēma 9 balvas:

 • 2017.g. – 7 premjeras, 4 balvas,
 • 2018.g. – 8 premjeras, 2 balvas,
 • 2019.g. – 7 premjeras, 3 balvas,
 • 2020.g. – 4 premjeras.
Izveidosim nacionālo kultūras biedrību centru, nodrošināsim biedrībām nepieciešamos darba apstākļus.
Lasīt tālāk >>

Pēc partijas iniciatīvas tika izveidota sakrālā mantojuma atbalsta programma. Praktiski visu tradicionālo konfesiju dievnami saņēma atbalstu remontdarbu veikšanai. Ir saglabājies arī Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Katru gadu tiek rīkots konkurss. Daudzas sabiedriskās organizācijas saņem atbalstu savai darbībai.
Made on
Tilda